האם תיבת הלחות צריכה להיות בלתי חדירה לאויר

תיבות הלחות צריכות להיסגר היטב כדי שרמת לחות פנימית תוכל להישמר.

המשך למכסה מזכוכית או עץ